สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด สามารถสมัครได้หรือไม่? 
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ที่เว็บไซต์  http://203.21.42.34/acc/index.html
2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ, นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร ?
คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร 
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : ให้ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารหลักฐานตอนไหน ?                                    
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  ยื่นเอกสารหลักฐานในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่านั้น                                                            
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?                                      
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ?
คำตอบ :  สามารถชำระเงินตามช่องทางชำระเงินในประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางคือ 
1). การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
2). การชำระเงินผ่านระบบทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน KTB  NETBANK หรือ กรุงไทย NEXT โดยชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
  
8. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร ?
คำตอบ : ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
- หน่วยที่ 1 - 6 จำนวน 430 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
- หน่วยที่ 7 - 10 จำนวน 330 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น            
9. คำถาม : ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินซ้ำควรทำอย่างไร ? 
คำตอบ : กรณีหากผู้สมัครทำการชำระเงินซ้ำ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคารให้ทุกกรณี
10. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร ? 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ประมาณช่วงบ่าย ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com
11. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร ?
คำตอบ : ท่านที่มีสิทธิ์สอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com                       
12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?          
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-0121-7 ต่อ 223             
13. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @thaijobjob