ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๑๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่ง่ขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำแนะนำข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับรายงานตัว

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเลื่อนประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่โรงเรียนสารวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สรุปผังที่นั่งสอบตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)