สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่ได้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. และอยู่ระหว่างรอประกาศผลการสอบผ่านฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สามารถสมัครสอบได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ผู้สมัครที่ได้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างรอประกาศผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สามารถสมัครสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ให้นำเอกสารผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า มายื่นให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ หากไม่มีหลักฐานการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. มายื่นในวันดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
2. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองว่า ก.พ. รับรองเป็นสาขาวิชา และทางใด สามารถสมัครได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://203.21.42.34/acc/index.html
3. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร ?
คำตอบ :ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
4. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้วสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร 
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ ?                                          
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในกรณีที่เป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน ให้นำสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังไม่รับเอกสารหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                          
6. คำถาม : ให้ผู้สมัครสอบยื่นเอกสารหลักฐานตอนไหน ?                                
คำตอบ : ตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ยื่นเอกสารหลักฐานในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่านั้น ทั้งนี้ ในวันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (วันสอบข้อเขียน) กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังไม่รับเอกสารหลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด ?
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร ?
คำตอบ : สามารถชำระเงินตามช่องทางชำระเงินในประกาศรับสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2562 โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว             
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร ?
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
10. คำถาม : ในกรณีที่ผู้สมัครชำระเงินซ้ำควรทำอย่างไร ?
คำตอบ : กรณีหากผู้สมัครทำการชำระเงินซ้ำ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคารให้ทุกกรณี
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร ? 
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประมาณช่วงบ่าย ทางเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com    
12. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร ?
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์  https://doae.thaijobjob.com และให้ผู้สมัครนำมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (วันสอบสัมภาษณ์)           
13. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
คำตอบ  : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0-2579-3690,0-2940-6031,0-2579-0121-7 ต่อ 223
14. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด ?
คำตอบ  : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. 
-